Koszyk  

jest pusty

Regulamin sklepu internetowego Purity.pl

I. Złożenie zamówienia

 1. O ile sklep nie jest poddany konserwacji technicznej, Klient może złożyć zamówienie w każdej chwili.
 2. Przez zamówienie rozumie się wypełnienie formularza zamówienia na stronie Purity.pl i jego wysłanie.
 3. Poprawnie złożone zamówienie zostanie potwierdzone przesłaniem wiadomości pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Purity.pl zastrzega sobie prawo weryfikowania prawdziwości i rzetelności każdego zamówienia.
 5. Formularze zamówień, w których zostały podane nieprawdziwe dane osobowe lub kontaktowe nie będą traktowane jak zamówienia i nie będą realizowane, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone.
 6. Zawartość sklepu internetowego Purity.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożone zamówienie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, a jedynie ze złożeniem oferty kupna przez Klienta.

II. Płatność

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest uiszczenie całości płatności za zamówienie na konto firmowe sklepu podane w podsumowaniu zamówienia. Przy wykonywaniu przelewu należy podać dane określone we wspomnianym podsumowaniu zamówienia.
 2. Płatność może być również uiszczona za pośrednictwem serwisu Przelewy24 na rachunek sklepu Purity.pl prowadzony w tym serwisie.
 3. Zamówienie może być zrealizowane także w formie płatności za pobraniem. Forma płatności za pobraniem może być wykorzystywana tylko wówczas, gdy zostanie wprost udostępniona danemu użytkownikowi. Purity.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania tej formy płatności tylko klientom spełniającym specyficzne warunki oraz uzależnienia jej dostępności od ilości, wartości, wagi zamówiony produktów.
 4. Sklep Purity.pl nie akceptuje innych form płatności niż wymienione powyżej.

III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia złożone w sklepie internetowym Purity.pl realizowane są wyłącznie drogą wysyłkową w dniach powszednich.
 2. Zamówienia realizowane będą po wpłynięciu zapłaty na konto bankowe sklepu lub po potwierdzeniu w inny sposób uiszczenia zapłaty. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieuiszczenia przez Klienta zapłaty w ciągu 14 dni.
 3. Zamówienia realizowane będą bez zbędnej zwłoki. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku błędów w formularzu zamówienia lub tytule przelewu.
 4. Sklep Purity.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku niemożliwości jego wykonania z powodu siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie osób trzecich oraz w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta niniejszego regulaminu lub obowiązującego w Polsce prawa.
 5. W przypadku anulowania zamówienia sklep Purity.pl zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Klientowi wpłacone przez niego kwoty.
 6. Dokonując zakupu w sklepie Purity.pl Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.
 7. Jeśli faktura VAT ma być wystwiona na firmę Klienta zobowiązany jest on podać w formularzu zamówienia odpowiedni numer NIP.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki, podania błędnego adresu lub innych danych albo niezrealizowania zamówienia z innych przyczyn leżących po stronie klienta sklep Purity.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta związanymi z tym kosztami.
 9. Nieodebrane przesyłki mogą być przesłane do klienta ponownie, po uiszczeniu kosztów ponownej przesyłki. Dotyczy to także sytuacji, gdy Klient był zwolniony z kosztów pierwotnej przesyłki.
 10. W przypadkach, o których mowa w pkt 11 Purity.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W takim przypadku uiszczone należności, pomniejszone o koszty, o których mowa w pkt 10, podlegają zwrotowi na konto Klienta.

IV. Zwroty

 1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, Poz. 271 z późn. zm) Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy.

 V. Reklamacje

 1. Reklamacje wynikające m.in. z niezgodności towaru z opisem, uszkodzenia towaru z winy sklepu, bądź innej niezgodności towaru z umową, powinny być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: http://www.purity.pl/contact-form.php.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż dwa miesiące po stwierdzeniu przez Klienta niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji sklep Purity.pl zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi wpłaconych należności za produkty lub do wymiany produktów na inne.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 Klient obowiązany jest odesłać zakupione produkty na adres służący do reklamacji, który zostanie podany Klientowi w toku postępowania reklamacyjnego.
 5. Klient zobowiązany jest do nieprzyjmowania przesyłki, która nosi wyraźne ślady uszkodzenia.

VI. Polityka cenowa

 1. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są doliczane odrębnie do każdego zamówienia. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy, ilości i wartości zamawianego towaru. Informacja na temat orientacyjnej wysokość kosztów przesyłki podana jest w warunkach wysyłki na stronie Purity.pl.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdej chwili, jednakże zmiany nie mogą dotyczyć zamówień już przyjętych do realizacji (złożonych przed zmianą ceny).

VII. Inne postanowienia

 1. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpwiednich producentów. W szczególności, znak towarowy Health and Beauty Dead Sea Minerals jest własnością Health and Beauty Ltd, Ramat Hasharon 4711, Izrael.
 2. Wszystkie kosmetyki oferowane w sklepie Purity.pl zostały zgłoszone do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu.
 3. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w art. 11 ustawy o kosmetykach przechowywane są pod następującym adresem: Obelis S.A., Bd. Gen. Wahis 53, 1030 Brussels.
 4. Sklep internetowy działający pod adresem Purity.pl prowadzi Team Meble Edyta Kupczak. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o "sklepie Purity.pl" należy przez to rozumieć wspomnianego przedsiębiorcę.
 5. Dane do faktur: Team Meble Edyta Kupczak, ul. Sosnkowskiego 37, 02-495 Warszawa, NIP: 757-129-76-17.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Purity.pl zapewnia ochronę danych osobowych podanych mu przez Klienta. O ile Klient wprost nie wyrazi na to zgody, sklep Purity.pl zobowiązuje się do niewykorzystywania podanych danych w celach innych niż realizacja zamówienia lub informowanie Klienta o ofertach sklepu.
 2. Zarejestrowanie konta klienckiego na stronie Purity.pl lub złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez sklep Purity.pl do celów określonych w pkt 1.
 3. Sklep Purity.pl używa plików cookie do przechowywania informacji na komputerze użytkownika, które służą do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu. Ruch na stronach sklepu Purity.pl jest monitorowany przez statystyki Google Analytics w celu gromadzenia danych o sposobie i popularności korzystania ze stron sklepu. Korzystając ze stron sklepu Klient wyraża zgodę na analizowanie jego danych przez Google Analytics w tych celach.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne przepsiy prawa.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu jego zmiany. Sklep Purity.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. W przypadku zamówień już przyjętych do realizacji Klienta obowiązuje regulamin z chwili dokonania zamówienia.
 6. Zarejestrowanie konta klienckiego na stronie Purity.pl lub złożenie zamówienia oznacza każdorazowo akceptację przez Klienta regulaminu sklepu Purity.pl w jego brzmieniu z chwili rejestracji/złożenia zamówienia.

Strona głównaStrona główna